Vedtægter

Foreningsvedtægte - Er revideret og godkendt på generalforsamlingen 2014.
Justeret i 2015


Foreningsvedtægt: Flemløse Voldtofte Landsbylaug

§ 1.

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Flemløse Voldtofte Landsbylaug. (FVL)

Stk. 2.

FVL er hjemmehørende i Assens Kommune. FVL har adresse ved den til enhver tid siddende formand for foreningen.

§ 2.

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er information og udvikling af lokalsamfundet i Flemløse Sogn, herunder som informativ paraplyorganisation for samling af borgere, foreninger og interessegrupper.

Stk. 2.

Foreningens formål er støtte til lokale udviklingsprojekter med det formål at øge sammenhold og nærhed i lokalsamfundet. Det kan være i form af informationsformidling og fondsansøgning, samt overordnet hjælp til koordinering og kommunikation.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan, ved enstemmighed, nedsætte ulønnede udvalg til varetagelse af de i § 2 stk. 1. og 2 beskrevet formål. Den til enhver tid siddende formand har overordnet ansvar for evt. nedsatte udvalg.

§ 3.

Valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer

Stk. 1.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle medlemmer skal være myndige.

Stk. 2.

Alle medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i Flemløse Sogn.

Stk. 3.

Datoer for bestyrelsesmøder skal offentliggøres på foreningens hjemmeside. Der skal skrives referat af alle bestyrelsesmøder, og referatet kan tilsendes ved henvendelse til formanden.

Stk. 4.

Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen.

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Jævnfør § 7 stk.1 og 2.

Stk. 6

Bestyrelsen kan frit vælge at give kassereren fuldmagt til at forvalte konti og depoter, eller den kan vælge, at der skal afgives 2 underskrifter i forening ved kasserer og formand. Bestyrelsen kan ligeledes frit give kassereren fuldmagt til at anvende netbank, når blot tilgangen til konti og depoter henholder sig ovennævnte valg af fuldmagt. Den samlede bestyrelse skal skriftligt samtykke hertil ved fuldmagtsblad til pengeinstituttet. Genpart af fuldmagtsblad skal forefindes hos formanden.

Stk. 7

Bestyrelsen har redaktionelle rettigheder i vedtægterne i forhold til grammatik og stavning.

Stk. 8

Bestyrelsen har tavshedspligt, hvad de erfarer om foreningens medlemmer i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen må ikke udlevere medlemslister eller oplysninger, der måtte kunne identificere enkelte medlemmer, med mindre de pågældende medlemmer er indforståede hermed.

§ 4.

Regnskab & Økonomi

Stk. 1

Foreningens årsregnskab går fra 1. november til 31. oktober. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen et årsregnskab.

Stk. 2

Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomiske midler. Kassereren er ansvarlig for uddelegering af økonomiske midler. Medlemmerne skal fremvise bon på ting købt for foreningen, før de får udbetalt noget beløb.

Stk. 3

Faste aktiviteter kan have egen pengekasse. Denne kasse er den aktivitetsansvarlige ansvarlig for, og der fremlægges regnskab for bestyrelsen mindst en gang årligt.

Stk. 4

Generalforsamlingen vælger 1 (eller 2) revisor(er) for to år. (De afgår på skift.) Der vælges 1 revisorsuppleant for et år.

Stk. 5.

Foreningen kan økonomisk støtte lokale projekter under §. 2 stk.1, og 2. Dog kan foreningen ikke yde eller formidle lån eller være garant for økonomisk gæld.

Stk. 6.

Foreningen må på intet tidspunkt have økonomiske interesser i lokale projekter eller virksomheder, herunder som ejer af virksomhed, indgåelse af interessentskab eller aktiekøb.

§ 5.

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlem i FVL kan beboere, husstande og foreninger i Flemløse Sogn optages.

Stk. 2. Ved medlemskab som husstand betragtes alle myndige personer med folkeregisteradresse på medlemsadressen som værende stemmeberettigede og valgbare medlemmer af foreningen.

Stk. 3. Ved medlemskab som forening har formanden for medlemsforeningen, eller en myndig stedfortræder udpeget heraf, ret til at deltage ved bestyrelsesmøderne i FVL. Dog har formanden for medlemsforeningen eller stedfortræderen ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Stk. 3.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Ændring af medlemskontingent skal meddeles til medlemmerne, via hjemmesiden, ikke senere end 30 dage før ikrafttrædelse. Ved indsigelser imod kontingentændring fra mere end 25 % af medlemmerne skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generelforsamling, hvor kontingentændring behandles og kommer til afstemning.

Stk. 4.

Kontingent opkræves 1 gang årligt. Opkrævningsmetode besluttes af bestyrelsen. For nye medlemmer, indmeldt i kontingentperioden, betales fuldt årlig kontingent for resterende periode, Medlemmer, meldt ind i oktober, er medlem frem til 1. november året efter.

Stk. 5.

Ved manglende indbetaling i mere end 10 dage fra betalingsdato ophører medlemsrettigheder, indtil betaling er udført. Er betaling ikke gennemført inden 30 dage fra betalingsdato, betragtes det som udmeldelse.

§ 6.

Generalforsamling

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden m.v.

Stk. 2.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Stk. 3.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle betalende, myndige medlemmer.

Ved forslag omhandlende arrangementer, aktiviteter og projekter omhandlende børn fra 11 – 18 år, har børn i denne gruppe stemmeret, såfremt de er medlemmer af en betalende husstand.

Stk. 4.

Foreninger, der er medlemmer af FLV, har 1 stemme pr enkeltmedlemskontingent, dog højst 4 stemmer. .

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens/formandens beretning.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

5. Fastsættelse af kontingent for enkeltmedlem, husstand og forening.

6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til § 7, stk. 2.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til §7, stk. 3

9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

10. Nedsættelse af udvalg

11. Evt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1.

Stk. 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftlig stiller krav herom. Den skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel,

§ 7

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2.

I lige år vælges 4 medlemmer, og i ulige år vælges 3 medlemmer

Stk. 3.

Hvert år vælges 2 suppleanter.

Stk. 4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8.

Formanden drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 8

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. november– 31. oktober

Stk. 3.

Revisoren/revisorerne kan til enhver tid bede om fremlæggelse af regnskab fra kassereren. Dette fremlægges på opfordring ved førstkommende bestyrelses møde.

§ 9

Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningens tegningsret udgøres af den til enhver tid siddende formand.

Stk. 2

Tegningsret overfor pengeinstitutter og offentlige instanser udgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11

Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med dette for øje, med mindst 1 måneds mellemrum og ikke mere end 3 måneders mellemrum og 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel fordeles ved opløsning af foreningen, ligeligt imellem almennyttige foreninger i Flemløse Sogn. Fordeling af overskud m.v. behandles og vedtages ved afsluttende generelforsamling.

 

Datering og underskrift

Vedtaget på generalforsamling den 5 november 2014